کاغذکش ADF توشیبا Toshiba E-ST 452

: PART NUMBER
6LE50297000