کاغذکش شارپ Sharp MX-B201D

مناسب برای مدل های  شارپ 

Sharp MX-B201

Sharp MX-B201D