کاغذکش شارپ Sharp ARM350/450

مناسب برای مدل های  شارپ 

ARM350/450