کاغذکش شارپ Sharp ARM256

مناسب برای مدل های شارپ

ARM256L/316L/258/318