کاغذکش شارپ Sharp ARM236

مناسب برای مدل های شارپ

ARM236/237/276/277
AR235/AR275
ARM208/208N