کاغذکش شارپ Sharp ARM236/AR235

مناسب برای مدل های شارپ 

ARM236/237/276/277
AR235/AR275
ARM208/208N