کاغذکش شارپ Separation Roller for Sharp Copiers

مناسب برای مدل های شارپ 

MX-M623N/623U/753N/753U
MX-M283N/363U/453U/503U
MX-5500N/6200N/7000N
MX-4110N/4111N/5110N/5111N
MX-4112N/5112N
MX-4110N/4111N/5110N/5111N
MX-4112N/5112N
ARM550/620/700
MX-M550/620/700
MX-2310U/2610N/2615N/2616N
MX-2640N/3110N/3111U/3115N
MX-3116N/3140N/3610N/3640N
MX-4140N/4141N/5140N/5141N