کاغذکش شارپ ADF Feed Roller Sharp MX-B201/AL2030

مناسب برای مدل های شارپ 

MX-B201D
AL2030/2031/2041/2051
FO2081