کاغذکش شارپ ADF Feed Roller Sharp Copiers

مناسب برای مدل های شارپ

MX-M623N/623U/753N/753U
MX-5500N/6200N/7000N
MX-6201N/7001N
MX-4111N/5111N/4112N/5112N
ARM550/620/700
MX-M550/620/700
MX-4101N/5001N