پرس کپی شارپ Sharp AR-3500

: PART NUMBER
NROLI1571FCZ1
NROLI1571FCZZ