پرس شارپ Lower Sleeved Roller Sharp ARM350/MX-M350

مناسب برای مدل های شارپ

ARM350/450
MX-M350N/M450N