هات رول شارپ Sharp ARM550/MX-M550

مناسب برای مدل های شارپ 

ARM550/620/700
MX-M550/620/700