هاترول شارپ Upper Heat Roller Sharp MX-M623N

مناسب برای مدل های شارپ 

Sharp MX-M623N/623U/753N/753U