هاترول شارپ Upper Fuser Roller Sharp ARM236

مناسب برای مدل های شارپ 

ARM236/237/276/277