هاترول شارپ Upper Fuser Roller Sharp AR235/AR275

مناسب برای مدل های شارپ 

AR235/AR275