هاترول شارپ Sharp MX-B201D/AL2030

مناسب برای مدل های شارپ

MX-B201D
AL2030/2031/2041/2051
FO2081