هاترول شارپ Sharp MX-4100

: PART NUMBER
NROLI1797FCZZ