هاترول شارپ Sharp ARM350/450

مناسب برای مدل های شارپ

Sharp ARM350/450