هاترول شارپ Sharp AL10x0/AR153

مناسب برای مدل های شارپ 

AL1000/1010/1020
AL1200/1220/1240/1250
AR153/158/208