فیوزینگ سامسونگ FUSER SAMSUNG PROXPRESS M4020

سازگار با مدل های سامسونگ

SCX-4835FR
SCX-5639FR
SCX-5739FW
ML-3312ND
ML-3712DW
ML-3712ND
SCX-4835FD
ML-3750ND
SL-M3820ND
SL-M4020NX
SL-M3320ND
SL-M3370FD
SL-M3870FW
SL-M4020ND
SL-M4070FR
SL-M4070FX
SL-M3820DW
SL-M4072FD
SL-M3820D
SL-M3870FD
SL-M4080FX
SL-M4030ND
SL-M3825DW
SL-M4024ND