غلتک فیوزینگ توشیبا Toshiba E-studio 166

: PART NUMBER
6LA82550000