درام شارپ Drum Sharp AR236-AR310

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp AR236 AR310 AR5625 AR235 AR 275 276 310 235 236 256 267 5625 5631 M256 258