تونر پرینتر یک کیلوگرمی کرونا مدل Universal

سازگاری با دستگاه های :
HP 1200
1320