تونر پرینتر یک کیلوگرمی کرونا مدل Hp1005

سازگاری با مدل 1005