بلید توشیبا Toshiba E-s 166

: PART NUMBER
6LE54020000