بلید توشیبا Toshiba 2500c

: PART NUMBER
6LJ04562000