بلید توشیبا Toshiba E-s 550

: PART NUMBER
6LA27919000