باس کلاج PSکاست 2.1 شارپAR-5316

پارت نامبر:

LBOSZ1851FCZZ
LBOSZ1508FCZZ

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp AL1000
Sharp AL1010
Sharp AL1020
Sharp AL1041
Sharp AL1200
Sharp AL1215
Sharp AL1220
Sharp AL1240
Sharp AL1250
Sharp AL1251
Sharp AL1520
Sharp AL1530CS
Sharp AL1540CS
Sharp AL1551CS
Sharp AL1631
Sharp AL1641CS
Sharp AR153E
Sharp AR153EN
Sharp AR157E
Sharp AR157EN
Sharp AR160
Sharp AR161
Sharp AR162
Sharp AR163
Sharp AR164
Sharp AR200
Sharp AR201
Sharp AR205
Sharp AR206
Sharp AR207
Sharp AR235
Sharp AR275
Sharp AR5316
Sharp ARF161
Sharp ARF201
Sharp ARM208
Sharp ARM208B
Sharp ARM208N
Sharp ARM208NJ
Sharp ARM236
Sharp ARM237
Sharp ARM276
Sharp ARM277
Sharp ARN275
Sharp Z810
Sharp Z820
Sharp Z830