پرینترچرا باید سرویس شود؟

سوال ای که همه مشتریان درسا پرینتر یامجموعه های دیگر از سرویس کاران میپرسند

3دلیل اصلی  

1 کاغذ هایی ک استفاده میکنیم جنس خوبی ندارن و پورز کاغذ بمرور زمان داخل پرینتر نشست میکند

2درداخل پرینتر گریس های وجود داره هر گریس تاریخ و انقضایی داره  برای مثال گریس فیوزینگ،گریس چرخ دنده

3داخل هرپرینتر،یک عدد کاتریج یا چهارعدد کاتریج وجود داره که اگر کاتریج پرینترجنس خوبی نداشته باشد یا موقع شارژ ب درستی شارژ نشده باشد سبب میشود ک تونر ریزی پیدا کند وداخل پرینتر بریزد

4

نظرتون رو بنویسید:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CART

Registration

Forgotten Password?