پرس پرینتر،یارول پرس پرینترچیست ؟

پرس پرینتر،یارول پرس پرینترچیست ؟

تمامی پرینترهای لیزری دارای فیوزینگ میباشند که،این فیوزینگ اجزایی درداخل خود دارد ک یکی ازاین اجزا یاقطعات پرس فیوزینگ نام دارد.

پرس فیوزینگ در زیرهیترفیوزینگ و در زیر فیلم قرار دارد .ک جنس انواع پرس فیوزینگ ها 2نوع شامل می شود .

1.پرس  اسفنجی،یاپرس نرم ،ک اغلب پرس های اسفنجی فابریک وطرح درجه1میباشند.

2.پرس سیلیکونی،یاپرس سخت،ک اغلب این پرس سیلیکونی طرح درجه 2میباشد.

 

نظرتون رو بنویسید:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CART

Registration

Forgotten Password?