بوش هاترول توشیبا Toshiba 166

: PART NUMBER
6LH24604000
41306059000