یونیت ام سی توشیبا Toshiba E-studio 166

: PART NUMBER
6LH25002000