گیره کاور توشیبا Toshiba E-STUDIO 166

:PART NUMBER
6LE62410000