گاید فیوزینگ توشیبا Toshiba E-ST 166

: PART NUMBER
6LE58407000