گاید شانه ای فیوزینگ شارپ Sharp AR–420

: PART NUMBER
PGIDM1885FCZZ