گاید جلوی پرس فیوزینگ شارپ Sharp AR – 420

: PART NUMBER
PGIDM1894FCZZ