کاغذکش سامسونگ PICKUP ROLLER SAMSUNG M3820

سازگار با مدل های سامسونگ

SCX-4835FR
SCX-5639FR
SCX-5739FW
CLP-775ND
ML-3312ND
ML-3712DW
SCX-4835FD
SCX-4833FR
CLP-775ND
ML-3750ND
SCX-5637FR
ML-3712ND
SL-M3820ND
CLP-775ND
ML-3710ND
CLP-775ND/CAR
SL-M3870FD
SL-M4020NX
SL-M3320ND
SL-M3370FD
SL-M3870FW
SL-M4020ND
SL-M4070FR
SCX-4833FD
SL-M4070FR
SL-M4070FX
SL-M3820DW
ML-3750ND
ML-3750ND
SL-M4072FD
ML-3750ND
SL-M4072FD
SL-M3820D
SL-M3820ND
SL-M3870FD
SL-M4020ND
SL-M4020ND
SL-M4072FD
SL-M3870FD
SL-M4070FR
ML-3750ND
SL-M3825DW
SL-M4024ND