پد جداکننده ADF شارپ Sharp AR-420

: PART NUMBER
PSHEZ4847FCZZ