ناخنک توشیبا Toshiba E-studio 160

:PART NUMBER
4130606700