مارپیچ تانک دولوپر توشیبا (چپ گرد) Toshiba E-studio 166

:PART NUMBER
6LA81635000