فومرول یونیت درام ریکو Ricoh AF-3500

: PART NUMBER
AD02-7012