فنر لولایی فیوزینگ توشیبا Toshiba E-studio 166

: PART NUMBER
6LE58886000