فنر خروجی فیوزینگ توشیبا (جلو) Toshiba E-studio 166

: PART NUMBER
6LE58615000