سینی کاغذ PAPER TRAY SAMSUNG SL-M3820

سازگار با مدل های سامسونگ

SL-M3820ND
M3870FD
M4020NX
M3320ND
M3370FD
M3870FW
M4020ND
M4070FR
M4070FR
M4070FX
M4072FD
M3820DW
M4072FD
M4072FD
M3820D
M3820ND
M3870FD
M4020ND
M4020ND
M4072FD
M3870FD
M4070FR