ترمیستور توشیبا Toshiba E-s 550

:PART NUMBER
6LA07150000