ترمیستور توشیبا Toshiba E-studio 166

:PART NUMBER
6LE63998000