ترمیستور توشیبا Toshiba E-s 168

:PART NUMBER
41309012000