بوش هاترول Heating Roller Bushing Sharp ARM550

مناسب برای مدل های شارپ

ARM550/620/700
MX-M550/620/700