بلید کپی کونیکامینولتا DI-450

سازگار با مدل های شارپ:

Konica Minolta DI450
Konica Minolta DI470
Konica Minolta DI550
Konica Minolta EP2050
Konica Minolta EP3050
Konica Minolta EP4000
Konica Minolta EP4050
Konica Minolta EP5000
Imagistics IM4720
Pitney Bowes C400
Pitney Bowes DL460