باس کلاج کاست2.1 شارپ AR-5316

پارت نامبر:

LBOSZ1031FCZ2
LBOSZ1031FCZZ
LBOSZ0848FCZZ

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp AL1600
Sharp AL1610
Sharp AL1620
Sharp AL1621
Sharp AL1640
Sharp AL1650
Sharp AL1651CS
Sharp AL1661CS
Sharp AL1670
Sharp AR160
Sharp AR161
Sharp AR162
Sharp AR163
Sharp AR168D
Sharp AR168S
Sharp AR200
Sharp AR201
Sharp AR205
Sharp AR206
Sharp AR207
Sharp AR208D
Sharp AR208S
Sharp ARF201
Sharp DM1500
Sharp DM1505
Sharp DM2000
Sharp DM2005
Sharp DM2010
Sharp DM2015
Sharp FO5300
Sharp SF7300
Sharp SF7320
Sharp SF7350
Sharp SF7370
Sharp SF7800
Sharp SF7850
Sharp Z50
Sharp Z52
Sharp Z52II
Sharp Z55
Sharp Z57
Sharp Z57II
Sharp Z70
Sharp Z72
Sharp Z75
Sharp Z76
Sharp Z77
Sharp Z85
Sharp Z85II
Sharp Z85III
Sharp Z88
Toshiba E STUDIO 120
Toshiba E STUDIO 150
Toshiba E STUDIO 161
Toshiba E STUDIO 162
Toshiba E STUDIO 162D
Toshiba E STUDIO 202S
Toshiba E STUDIO 203S
Toshiba E STUDIO 203SD
Toshiba MY1022
Toshiba MY1026
Toshiba MY1034
Xerox 5008
Xerox 5008RE
Xerox 5008S
Xerox 5009
Xerox 5208
Xerox 5240
Xerox 5260
Xerox 5280
Xerox 5310